Over ons

Over De Fysiotheek.

De Fysiotheek

De Fysiotheek is een vooruitstrevende praktijk, gevestigd aan de Nieuwstad 18 in Brouwershaven. Wij behandelen, trainen, begeleiden en adviseren.

Bij ons staat u als patiënt centraal. Samen wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding. De Fysiotheek helpt u het functioneren van uw lichaam te verbeteren en uw doel te bereiken. Naast reguliere fysiotherapie kunt u bij ons ook terecht voor o.a. manuele therapie, fysiotherapie aan huis, revalidatie training, medische fitness, wandelfit, personal training en vitaliteitstrajecten.

Graag helpen wij u weer zo optimaal mogelijk te functioneren binnen uw dagelijks leven, het liefst zonder pijnklachten. Hiervoor levert De Fysiotheek kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie en fysiotherapie gerelateerde gezondheidszorg.

Prijslijst

Onderstaande tarieven zijn alleen geldig voor patiënten die geen vergoeding ontvangen vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Twijfelt u hierover dan kunnen wij u hiermee helpen.

Onderstaande tarieven zijn niet van toepassing voor de behandeling die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar hanteert eigen tariefstellingen en vergoedingen.

Zitting fysiotherapie € 41,00
Aan huis toeslag € 12,50
Inrichtingstoeslag € 10,00
Zitting manuele therapie € 55,00
Screening, intake en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 75,00
Telefonische zitting € 15,00
Niet nagekomen afspraak € 30,00
Medische fitness 1x per week € 37,50 per maand
Medische fitness 2x per week € 70 per maand
WandelFit 10 rittenkaart € 50,00

Privacy Protocol

Privacy protocol De Fysiotheek Brouwershaven en Scharendijke.

De Fysiotheek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Fysiotheek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy protocol;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als De Fysiotheek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy protocol, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door De Fysiotheek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Fysiotheek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;

 

Verder is het nodig dat we i.v.m. de vergewisplicht uw id-bewijs mogen bekijken. Dit zodat we vast kunnen stellen dat we de juiste persoon voor ons hebben. Het nummer hiervan slaan we niet op.

Uw persoonsgegevens worden door De Fysiotheek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door De Fysiotheek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Fysiotheek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Jonge opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door De Fysiotheek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
Voor de bovenstaande doelstelling kan De Fysiotheek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door De Fysiotheek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door De Fysiotheek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Fysiotheek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

 

Uw persoonsgegevens worden door De Fysiotheek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Fysiotheek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Fysiotheek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering vragen wij u een email te sturen naar info@defysiotheek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Fysiotheek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
website: www.defysiotheek.nl
telefoonnummer: 0111851404 of
per mail info@defysiotheek.nl.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Fysiotheek Brouwershaven en Scharendijke.
Nieuwstad 18
4318 BN Brouwershaven.

info@defysiotheek.nl
0111851404

Algemene voorwaarden / huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij De Fysiotheek. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

Afspraak maken
Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de openingsuren van de praktijk. Dit kan zowel telefonisch als per email gedaan worden. Wij streven ernaar om u binnen 24 uur te kunnen zien voor een intake en eerste behandeling.

De eerste keer dient u uw verwijzing van de arts en uw pas van de zorgverzekeraar mee te nemen. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De fysiotherapeut zal dan tijdens de eerste afspraak een korte screening uitvoeren, om te beoordelen of er een indicatie is voor verder onderzoek en/of behandeling. Een verslag van die screening wordt, na goedkeuring door de patiënt, naar de huisarts gestuurd.

Hygiëne en veiligheid
Van de cliënt wordt verwacht dat hij een normale hygiëne nastreeft. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. Tevens is het gebruik van een handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden.

Bereikbaarheid/beschikbaarheid
De Fysiotheek is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden. Buiten openingstijden kunt u een email sturen, dan bellen wij u terug voor het maken van een afspraak.

Verdere informatie over bereikbaarheid (bus/parkeren etc.) vindt u op de contactpagina.

Klachtenregeling/-meldingen
De Fysiotheek neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Wanneer er een klacht is over de behandeling zal deze standaard worden gerapporteerd en zal er geprobeerd worden de klacht z.s.m. in behandeling te nemen.

Betalingsprocedure
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Buiten de openingsuren kunt u een email sturen. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Niet verzekerde fysiotherapie komt ten laste van de cliënt/patiënt. Deze kosten zullen dan aan De Fysiotheek of indirect aan uw zorgverzekeraar betaald dienen te worden. De cliënt dient zelf vooraf na te gaan of hij/zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.

Betaling van de nota voor de geleverde diensten door De Fysiotheek geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Aansprakelijkheid
De Fysiotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van cliënten.

Privacyreglement
De Fysiotheek hanteert een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteert hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens.

Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Op verzoek verstrekken wij ons privacyreglement.

WGBO
De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt gehanteerd.

Contactgegevens
Praktijk Brouwershaven
 • Adres
  Nieuwstad 18
  4318 BN Brouwershaven
  Routebeschrijving
 • Openingstijden
  Maandag 08.00-17.00
  Dinsdag 08.00-22.00
  Woensdag 08.00-22.00
  Donderdag 08.00-22.00
  Vrijdag 08.00-17.00
Praktijk Scharendijke
 • Adres
  Dijkstraat 32
  4322 AB Scharendijke
  Routebeschrijving
 • Openingstijden
  Maandag 12.30-18.00
  Woensdag 18.00-21.30
Zie ook
© De Fysiotheek 2016-2022 - Privacyverklaring - Realisatie: Website Ontwikkeling Zeeland