Privacyverklaring

 

Privacyverklaring De Fysiotheek

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.defysiotheek.nl/  alsmede bij de dienstverlening van De Fysiotheek.

De Fysiotheek respecteert de privacy van de bezoekers op de websites en gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt De Fysiotheek aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens De Fysiotheek verwerkt en wat De Fysiotheek met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de dienstverlening van De Fysiotheek, dan vraagt De Fysiotheek u om persoons- en medische gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het patiënten systeem van De Fysiotheek en worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. Het patiënten systeem is uiterst streng beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door De Fysiotheek. De Fysiotheek verstrekt uw persoons- en/of medische gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij De Fysiotheek daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als De Fysiotheek dit noodzakelijk acht om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een juiste behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het informeren van uw huisarts.

De persoonsgegevens

De Fysiotheek verwerkt de volgende persoonsgegevens van patiënten:
- NAW-gegevens;
- Telefoonnummers;
- E-mailadressen na toestemming;

- Geboortedatum;
- BSN-nummer;
- In sommige gevallen het bankrekeningnummer van patiënten;
- Medische gegevens, d.w.z. medische informatie van verwijzing door specialist en/of huisarts en/of medische informatie welke patiënt verstrekt.

De AVG-grondslagen

De Fysiotheek verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 - Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen


De verwerking van BSN-nummers en geboortedatum
De verwerking van BSN-nummers vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Erkende zorgverleners zijn namelijk verplicht om het BSN-nummer van de patiënt vast te leggen in de administratie.
De geboortedatum wordt vastgelegd als extra controle, zodat de therapeut kan vaststellen dat hij of zij met de juiste persoon te maken heeft.

De verwerking van het BSN-nummer en de geboortedatum is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang; het is voor de therapeut essentieel dat vastgesteld wordt wie de persoon is die hij/zij gaat behandelen en dat de juiste gegevens aan deze persoon worden “gekoppeld”.

De afweging van de belangen is gemaakt en in het voordeel van De Fysiotheek uitgevallen.
Op grond van bovenstaande heeft De Fysiotheek het recht om de betreffende persoonsgegevens van de patiënten te verwerken.  

Grondslag 2 – Toestemming


Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. De overeenkomst betreft in deze een behandelovereenkomst en bevat een inspanningsverbintenis. Wanneer het een training betreft dan is er tevens sprake van een inspanningsverbintenis.
Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie, advies en een behandeling en/ of het begeleiden van een training.
De Fysiotheek kan de patiënten enkel een dienst verlenen wanneer (een deel van) de medische gegevens bekend zijn indien het gaat om een behandeling.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door De Fysiotheek verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen

De Fysiotheek voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. De Fysiotheek bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter medische gegevens maximaal tot 15 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

Het register van verwerkingsactiviteiten

De Fysiotheek heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.  

De beveiligingsmaatregelen

De Fysiotheek heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt De Fysiotheek onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

-              Recht op inzage;
-              Recht op rectificatie en aanvulling;
-              Recht op vergetelheid;
-              Recht op beperking van de verwerking;
-              Recht van bezwaar

De Fysiotheek heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@defysiotheek.nl. De Fysiotheek zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet De Fysiotheek voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert De Fysiotheek zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De Fysiotheek gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Fysiotheek heeft hier geen invloed op en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van De Fysiotheek en de websites. De Fysiotheek kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de websites worden gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met De Fysiotheek op.

© De Fysiotheek, 2019.

Contactgegevens
Praktijk Brouwershaven
 • Adres
  Nieuwstad 34
  4318 BN Brouwershaven
  Routebeschrijving
 • Openingstijden
  Maandag 08.00-17.00
  Dinsdag 08.00-22.00
  Woensdag 08.00-22.00
  Donderdag 08.00-22.00
  Vrijdag 08.00-17.00
Praktijk Scharendijke
 • Adres
  Dijkstraat 32
  4322 AB Scharendijke
  Routebeschrijving
 • Openingstijden
  Maandag 12.30-18.00
  Woensdag 13.00-17.00
Zie ook
© De Fysiotheek 2016-2024 - KVK 59686391 - Privacyverklaring - Realisatie: Website Ontwikkeling Zeeland